โปรแกรมออกใบเสร็จร้านไวนิล

คุณสมบัติโปรแกรม

  • คำนวณค่าไวนิลตามขนาดของป้าย
  • คำนวณราคาไวนิล/ชิ้น พร้อมราคารวม
  • ออกใบเสร็จขนาด A4
  • มีระบบบันทึกการวางมัดจำ
  • ระบบแก้ไขหัวใบเสร็จได้อิสระ
  • ระบบบันทึกการตั้งค่าต่าง ๆ เมื่อปิดและเปิดโปรแกรมใหม่ไม่ต้องป้อนค่าใหม่
  • ระบบบันทึก/เรียกคืนรายการในใบเสร็จที่บันทึกไว้มาออกบิลอีกครั้ง