เกี่ยวกับเรา

 

ATOM-SOFT.COM

เราให้บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านการทหาร หรือสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เมื่อต้นปี 2559 เราได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการทหารของเราเอง จนโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการในข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการจัดการได้ในระดับหนึ่ง เราจึงเกิดความคิดว่าหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับเดียวกันกับเรา คงเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้เหมือนกัน ซึ่งการปฏิบัติงานในแบบเดิมนั้น ต้องใช้ขั้นตอน และระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลมาก และซ้ำซาก ทำให้การทำงานล่าช้าไม่ทันต่อระยะเวลาการรายงาน โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานด้านกำลังพล รูปถ่ายกำลังพล ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น

หลังจากการได้ทราบปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง และคิดว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้คงจะมีประโยชน์และอำนวยความสะดวกได้ไม่มากก็น้อย สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำไปใช้งาน อาจใช้เวลาศึกษานิดหน่อย แต่คงไม่กินเวลามาก เพราะเราออกแบบมันให้ใช้เวลาเรียนรู้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยโปรแกรมแรกที่เราได้เผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกคือโปรแกรม PXPOS (โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับร้านค้าสวัสดิการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้กับร้านค้าระดับชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่อยากจะพัฒนางานขาย แต่ไม่มีเงินทุนซื้อซอฟท์แวร์ราคาแพงมาใช้ อีกทั้งยังเป็นอีก 1 พลังเล็กๆที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 แบบไม่ได้แสวงหาผลกำไร

เมื่อท่านใช้โปรแกรมแล้วอยากมีส่วนช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์/หรือ LINE หรือหากท่านใดมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และเห็นว่าโปแกรมควรเพิ่มหรือลดตรงไหนสามารถนำเสนอโปรเจ็ค VB.NET มาได้ตามช่องทางติดต่อที่เราได้ให้ไว้ตามแต่เห็นสมควร

ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลาย
ให้ทานเป็นต้นก่อน จึงได้สุขบัดนี้

“มุ่งสร้างสรรค์สิ่งง่าย ๆ ที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวม 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”